BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐSPTW-NHA TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Kiến thức:

 • Giải thích và vận dụng được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn ;
 • Vận dụng phù hợp những kiến thức cơ sở ngành như Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, Sự phát triển thể chất, Tâm lý trẻ mầm non... vào hoạt động nghề nghiệp;
 • Vận dụng và tổng hợp được những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục mầm non ;
 • Phân tích được cấu trúc và nội dung của chương trình Giáo dục mầm non ;
 • Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non;
 • Vận dụng được những kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục cho các đối tượng trẻ khác nhau (bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt) vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp;
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 250 điểm TOEIC;
 • Trình độ tin học tương đương trình độ A.

2. Kỹ năng

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non phù hợp mục tiêu giáo dục, nhu cầu, khả năng trẻ và thực tiễn địa phương;
 • Thiết kế môi trường giáo dục phát huy tính tích cực của trẻ, đáp ứng được nhu cầu, khả năng của từng trẻ;
 • Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ điểm một cách khoa học;
 • Phân tích, đánh giá được hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp đặc điểm phát triển trẻ ;
 • Quan sát, đánh giá được mức độ phát triển của trẻ nhóm lớp quản lý;
 • Quản lý nhóm lớp hiệu quả;
 • Giao tiếp phù hợp với trẻ, với đồng nghiệp, với phụ huynh;
 • Có khả năng tuyên truyền, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

3.Về thái độ

 • Yêu nghề, tận tụy, có trách nhiệm với nghề, mong muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ;
 • Yêu trẻ, sẵn sàng bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ;
 • Có ý thức rèn luyện bản thân nhằm đạt được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với giáo viên mầm non;
 • Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Giáo viên làm việc tại các loại hình trường, lớp mầm non khác nhau;
 • Tham gia công tác quản lý ở vị trí nhóm trưởng chuyên môn trong trường mầm non;
 • Cán bộ phụ trách giáo dục mầm non tại các trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ

 • Sinh viên tốt nghiệp có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc học văn bằng hai các chuyên ngành có liên quan (giáo viên mầm non chuyên giáo dục âm nhạc, chuyên giáo dục đặc biệt...).
Copyright © 2010 Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang. All rights reserved.
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3831166     Fax:(058) 3832736
Email: cm2@sptwnt.edu.vn